Buletin Informativ CeSO 2020 – Februarie 2023

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în depunerea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadrul de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește întocmirea cererilor de finanțare, dar și să ţină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

Noutăți CeSO 2020-UBB

Centrul Suport Orizont 2020-UBB a organizat în data de 11 noiembrie 2022 un workshop hibrid cu tema „Opportunities for Horizon Europe partnerships in Bio-Nano-Science/Technologies”, la care au participat universități, institute de cercetare și actori din mediul privat atât din țară cât și din străinătate. Scopul evenimentului a fost acela de a crea și consolida relații de parteneriat, facilitând astfel participarea în cadrul programului Orizont Europa.

Competiții deschise și evenimente de interes

Comisia Europeană a adoptat în luna decembrie 2022 pachetele de lucru pentru programul-cadru Orizont Europa, aferent anilor 2023-2024 (link aici, Secțiunea Work programme & call documents). Cu un buget de aproximativ 13.5 miliarde de EUR, apelurile din 2023-2024 vor sprijini cercetătorii și inovatorii din Europa care urmăresc să găsească soluții revoluționare la provocările din domeniul mediului, energiei, tehnologiei digitale și geopoliticii. Centralizarea competițiilor Orizont Europa deschise sau care urmează a fi deschise pot fi regăsite și la secțiunea Competiții a paginii noastre de web.

Odată cu adoptarea noului pachet de lucru 2023-2024, Comisia Europeană a organizat o serie nouă de „Horizon Europe Info Days”, care pot fi urmărite accesând link-urile de mai jos:

În datele de 16 februarie 2023 și 31 martie 2023 va avea loc eveniment de networking și brokeraj axat pe apelurile din cadrul pachetului de lucru 2023-2024 al Clusterului 5 – Climate, Energy and Mobility, organizat de Academia de Proiecte din Istanbul împreună cu Enterprise Europe Network și Camera de Comerț și Industrie din Istanbul. Obiectivul principal al evenimentului este de a reuni stakeholderii care intenționează să depună cereri de finanțare, să sprijine dezvoltarea consorțiilor și a ideilor de proiecte. Participanții în căutare de parteneri vor avea ocazia de a-și prezenta propria organizație și ideile de proiect în două moduri diferite: (1) sesiuni de prezentare a proiectelor (max. 10 minute), (2) întâlniri bilaterale (max. 20 de minute fiecare). Pentru înregistrare și mai multe detalii, accesați acest link.

Centrul Suport Orizont 2020-UBB (CeSO 2020-UBB) informează asupra următoarelor apeluri transnaționale:

  • Apelul ERA4Health HealthEquity-2023 – scopul este de a dezvolta strategii noi și abordări direcționate pentru a identifica, înțelege și modifica determinanții și mecanismele comportamentului legat de dietă și activitate fizică, precum și comportamentul sedentar, care au potențialul de a rupe ciclurile menținând comportamente nesănătoase și stilul de viață și pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 14 martie 2023, ora 15:00 CET.
  • Apelul ERAMIN3-2023 – are ca scop cercetarea bazata pe nevoi privind materiile prime non-combustibile si nealimentare (minerale si metale primare si secundare) care abordează unul sau mai multe domenii ale economiei circulare. Ca obiectiv general, cercetarea propusă ar trebui să demonstreze în mod clar potențialul de a promova aprovizionarea, procesarea, producția, consumul și reciclarea durabilă și responsabilă a materiilor prime primare și secundare într-o economie circulara, ținând seama și de aspectele non-tehnologice adecvate, probleme sociale, de sănătate și economie circulară. Termenul limita pentru depunerea de proiecte este 30 martie 2023, ora 17:00 CET.
  • Apelul QuantERA-2023 – are ca focus (1) Fenomene și resurse cuantice (QPR) și (2) Știința cuantică aplicată (AQS) și își propune sprijinirea proiectelor de cercetare transnaționale (cu o durată de 2 sau 3 ani) care să abordeze unul sau mai multe dintre următoarele subiecte: Comunicarea cuantică, Simularea cuantică, Calculul cuantic, Științe ale informației cuantice, Metrologie de detectare și imagistică cuantică. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 11 mai 2023, ora 17:00 CET.

Unitatea NCP @ UEFISCDI organizează în data de 16 februarie 2023, între orele 10:00-12:00, primul webinar din seria ERA Dialogue, în cadrul căruia vor fi prezentate acțiunile și politicile ERA, oportunitățile de finanțare prin Widening & ERA – Destinația 3 (Reforming and enhancing the EU research and innovation system), precum și strategiile de participare și suportul pe care îl poate oferi rețeaua NCP. Seria ERA Dialogue se dorește o masă rotundă, o oportunitate de a face schimb de idei, cunoștințe și cele mai bune practici privind suportul oferit de NCP. Înregistrarea la eveniment se face accesând acest link.

Informații utile

În luna decembrie 2022, Consiliul Științific ERC a decis modificarea formularelor de depunere și a procedurilor de evaluare pentru apelurile din anul 2024. De exemplu, formularele pentru CV și palmaresul cercetătorilor vor fi combinate și simplificate, iar candidații vor putea adăuga scurte descrieri la informațiile furnizate și contribuțiile excepționale în cadrul comunității științifice, sau explicații pentru întreruperile de carieră și parcursurile profesionale neconvenționale. În plus, Consiliul Științific a decis ca în procesul de evaluare să se acorde o importanță mai mare propunerii de proiect decât realizărilor anterioare ale candidatului. Totodată, pachetul de lucru ERC pentru anul 2024 ar putea să includă pilotarea finanțării de tip „lump sum” pentru Granturile ERC Advanced.

Conform programului de lucru publicat de către Consiliul European pentru Inovare (EIC) pentru anul 2023, a fost introdusă schema de internship The Next Generation Innovation Talents, prin intermediul căreia cercetătorii pot experimenta „adevăratul spirit antreprenorial”. Programul va fi deschis candidaților la doctorat și cercetătorilor postdoctorali din cadrul programelor MSCA Postdoctoral Fellowships, Doctoral Networks și COFUND. Stagiile vor permite cercetătorilor și viitorilor inovatori să își dezvolte spiritul antreprenorial și vor permite start-up-urilor inovatoare să aibă acces la idei și perspective noi din domeniul cercetării de vârf. Mai multe detalii se regăsesc la acest link.

Echipa CeSO 2020-UBB
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro

 

CeSO 2020-UBB Newsletter

– February 2023 –

 

The Horizon 2020 Support Centre (CeSO 2020-UBB), founded at Babeș-Bolyai University as a result of project POC – MySMIS code 108473, aims to become a point of reference at an institutional and regional level with a successful involvement in proposal submission for calls funded through the European Union’s RDI program. The centre sets out to offer consultancy in what regards preparing grant applications, as well as keeping the academic community up-to-date with the European research programs.

CeSO 2020-UBB news

The Horizon 2020-UBB Support Centre organised on 11 November 2022 a hybrid workshop on “Opportunities for Horizon Europe partnerships in Bio-Nano-Science/Technologies”, which was attended by universities, research institutes and private actors from Romania and abroad. The aim of the event was to create and strengthen partnership relations, thus facilitating participation in the Horizon Europe programme.

Open calls and important events

The European Commission adopted in December 2022 the Horizon Europe Work Packages for 2023-2024 (link here, Work programme & call documents section). With a budget of around €13.5 billion, the future calls will support Europe’s researchers and innovators in finding breakthrough solutions to environmental, energy, digital technology, and geopolitical challenges. A summary of the Horizon Europe calls which are open or will be opened in the future can also be found in the Competitions section on our webpage.

After launching the 2023-2024 Work Package, the European Commission has organised a new series of “Horizon Europe Info Days”, which can be followed by clicking on the links below:

A networking and brokerage event will be organized on 16 February 2023 and 31 March 2023 by the Istanbul Project Academy together with Enterprise Europe Network and Istanbul Chamber of Commerce and Industry, focusing on the 2023-2024 calls for Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility. The main objective of the event is to bring together stakeholders who intend to apply for funding, support the development of consortia and project ideas. Participants looking for partners will have the opportunity to present their own organisation and project ideas in two different ways: (1) sessions for project presentation (max. 10 minutes), (2) bilateral meetings (max. 20 minutes each). For registration and more details, click here.

The Horizon 2020-UBB Support Centre (CeSO 2020-UBB) informs about the following transnational calls:

– The ERA4Health HealthEquity-2023 call – the aim is to develop new strategies and targeted approaches to identify, understand and modify the determinants and mechanisms of dietary and physical activity behaviour, as well as sedentary behaviour, that have the potential to break cycles maintaining unhealthy behaviours and lifestyles and to reduce health inequalities. The deadline for submission of project proposals is 14 March 2023, 15:00 CET.

– The ERAMIN3-2023 call – aims at needs-based research on non-food and non-fuel raw materials (primary and secondary minerals and metals) addressing one or more areas of the circular economy. As an overall objective, the proposed research should clearly demonstrate the potential to promote sustainable and responsible sourcing, processing, production, consumption, and recycling of primary and secondary raw materials in a circular economy, taking into account appropriate non-technological, social, health and circular economy issues. The deadline for project proposal submission is 30 March 2023, 17:00 CET.

– The QuantERA-2023 call – focuses on (1) Quantum Phenomena and Resources (QPR) and (2) Applied Quantum Science (AQS) and aims to support transnational research projects (with a duration of 2 or 3 years) addressing one or more of the following topics: Quantum Communication, Quantum Simulation, Quantum Computing, Quantum Information Science, Quantum Detection Metrology and Quantum Imaging. The deadline for submission of project proposals is 11 May 2023, 17:00 CET.

The NCP Unit @ UEFISCDI is organising on 16 February 2023, from 10:00-12:00, the first webinar of the ERA Dialogue series, which will present ERA actions and policies, funding opportunities through Widening & ERA – Destination 3 (Reforming and enhancing the EU research and innovation system), as well as participation strategies and support that the NCP network can provide. The ERA Dialogue series is intended a round table, exchange of ideas and share of knowledge, as well as best practices on NCP support. Registration for the event can be done by clicking here.

Useful information

In December 2022, the ERC Scientific Council decided to modify the submission forms and evaluation procedures for the 2024 calls. For example, the CV and track record forms for researchers will be combined and simplified, and applicants will be able to add short descriptions to the information provided and exceptional contributions to the scientific community, or explanations for career breaks and unconventional career paths. In addition, the Scientific Council has decided that the evaluation process will give greater weight to the project proposal than to the candidate’s previous achievements. Also, the ERC work package for 2024 could include piloting lump sum funding for ERC Advanced Grants.

According to the Work Package published by the European Innovation Council (EIC) for 2023, The Next Generation Innovation Talents internship scheme has been introduced, through which researchers can experience “true entrepreneurship”. The programme will be open to PhD candidates and postdoctoral researchers from the MSCA Postdoctoral Fellowships, Doctoral Networks and COFUND programmes. The internships will enable researchers and future innovators to develop their entrepreneurial spirit and allow innovative start-ups to gain access to new ideas and insights from cutting-edge research. More details can be found at this link.

The CeSO 2020-UBB Team
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro