Buletin Informativ CeSO 2020 – Mai 2023

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în depunerea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadrul de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește întocmirea cererilor de finanțare, dar și să țină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

Noutăți CeSO 2020-UBB

Centrul Suport Orizont 2020-UBB a organizat în data de 27 februarie 2023 workshop-ul “Bootcamp de ideație & networking – Horizon Europe Health”, la care au participat cadre didactice, cercetători și doctoranzi din universitățile clujene sau din regiunea Nord-Vest. Scopul evenimentului a fost acela de a prezenta etapele unui proces de ideație și aplicarea acestora în diverse contexte, precum proiectele Orizont, oferind participanților oportunitatea de network-ing și identificarea unor posibili parteneri pentru scriere de proiecte în domeniul Health.

Competiții deschise și evenimente de interes

Centrul Suport Orizont 2020-UBB (CeSO 2020-UBB) informează asupra următoarelor apeluri:

 • Apelul MSCA Postdoctoral Fellowships din cadrul programului Orizont Europa a fost deschis în luna aprilie, termenul limită de depunere a candidaturilor fiind 13 septembrie 2023. Cu un buget de 260,47 milioane de euro, acest apel va spori potențialul creativ și inovator pentru aproximativ 1.200 de cercetători care doresc să dobândească noi competențe prin formare avansată și mobilitate internațională, interdisciplinară și intersectorială.
 • Apelul M-ERA.NET 3 (gov.ro/m-era-net-3) vizează coordonarea eforturilor de cercetare și inovare a materialelor, inclusiv materiale pentru bateriile viitoare, din statele membre participante la apel. Propunerile de proiect inovatoare se vor concentra pe șase domenii: (1) Materiale avansate durabile pentru energie; (2) Suprafețe, acoperiri și interfețe inovatoare; (3) Materiale compozite de înaltă performanță; (4) Materiale funcționale; (5) Materiale și tehnologii avansate pentru aplicații in domeniul sănătății; (6) Materiale de ultima generație pentru electronică avansată. Depunerea și evaluarea se vor face în doua etape (pre-propuneri și propuneri finale). Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiect este 16 mai 2023, ora 12:00 CET.

Centrul Suport Orizont 2020-UBB informează asupra următoarelor evenimente de interes, astfel:

 • În contextul obligativității pentru autentificarea cu doi factori în portalul Funding and Tenders, Comisia Europeană va organiza un webinar în data de 10 mai, ora 10:00 CET, disponibil la acest link.
 • Comisia Europeană va organizat un nou webinar “Lump Sum” – modul de funcționare și pregătirea unei propuneri. Evenimentul va avea loc în data de 11 mai, de la ora 10:00 CET, iar înregistrarea va fi disponibilă la acest link.
 • Punctele Naționale de Contact pentru programul MSCA din Franța și România, organizează în data de 12 mai 2023, între orele 10:00 și 12:00 (CET) un webinar de matchmaking pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. În cadrul evenimentului vor fi prezentate instrumentul MSCA Postdoctoral Fellowships, regulile de participare în cadrul apelului din 2023, calendarul și procesul de depunere, fiind oferite de asemenea sfaturi candidaților postdoctorali pentru a găsi o instituție gazdă în Franța. Înregistrarea la webinar se poate face completând acest formular.
 • În data de 8 iunie 2023, ora 9:30 CET, va avea loc un nou webinar cu tema “Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Agreement Preparation”, care vine în ajutorul coordonatorilor cu privire la aspectele de natură financiară și juridică în etapa de implementare. Accesul la webinar este liber și acesta va putea fi vizualizat la acest link.

Informații utile

Comisia Europeană a adoptat modificarea pachetelor de lucru pentru perioada 2023-2024. Noile variante de documente au fost publicate în luna aprilie și sunt disponibile la acest link, Secțiunea Work programme & call documents. Centralizarea actualizată a competițiilor Orizont Europa deschise sau care urmează a fi deschise pot fi regăsite la secțiunea Competiții a paginii noastre de web.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a organizat o consultare amplă privind trecutul, prezentul și viitorul programelor de cercetare ale UE. Respondenții au indicat “schimbările climatice”, “aprovizionarea cu energie” și “pierderea biodiversității” ca fiind cele mai importante trei “provocări societale care ar trebui să fie în centrul investițiilor UE pentru cercetare și inovare” în următorii 3 și 10 ani. Rezultatele consultării vor fi incluse în planul strategic pentru a doua jumătate a programului de cercetare Orizont Europa și, de asemenea, în planificarea următorului program-cadru, care va fi demarat în 2028. Raportul de analiză poate fi accesat la acest link.

Echipa CeSO 2020-UBB
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro

CeSO 2020-UBB Newsletter

– May 2023 –

The Horizon 2020 Support Centre (CeSO 2020-UBB), founded at Babeș-Bolyai University as a result of project POC – MySMIS code 108473, aims to become a point of reference at an institutional and regional level with a successful involvement in proposal submission for calls funded through the European Union’s RDI program. The centre sets out to offer consultancy in what regards preparing grant applications, as well as keeping the academic community up-to-date with the European research programs.

CeSO 2020-UBB news

The Horizon 2020-UBB Support Centre organised on 27 February 2023 the workshop “Ideation & Networking Bootcamp – Horizon Europe Health”, which was attended by academics, researchers and PhD students from universities in Cluj or the North-West region. The aim of the event was to present the stages of an ideation process and their application in various contexts, such as Horizon projects, while also giving participants the opportunity to network and identify possible partners for writing projects in the field of Health.

Open calls and important events

The Horizon 2020-UBB Support Centre (CeSO 2020-UBB) informs about the following calls:

 • The MSCA Postdoctoral Fellowships call under the Horizon Europe programme was opened in April, with a deadline for applications on the 13th of September 2023. The call has a total budget of €260.47 million and aims to enhance the creative and innovative potential for approximately 1,200 researchers who want to acquire new skills through advanced training and international, interdisciplinary and cross-sectoral mobility.
 • The M-ERA.NET 3 call (gov.ro/m-era-net-3) aims to coordinate research and innovation in the field of materials, including materials for future batteries, in participating Member States, regions and associated states. Innovative project proposals will focus on six areas: (1) Sustainable advanced materials for energy; (2) Innovative surfaces, coatings and interfaces; (3) High performance composites; (4) Functional materials; (5) Advanced materials and technologies for health applications; (6) Next generation materials for advanced electronics. The call is organised as a 2-step application (Pre- and Full-Proposal). The deadline for submission of Pre-proposals is 16 May 2023, 12:00 CET.

The Horizon 2020-UBB Support Centre informs about the following events of interest, as follows:

 • Since two-factor authentication will become mandatory for all users of the Funding & Tenders Portal, the European Commission will organise a webinar presenting the options on 10 May, 10:00 CET, available at this link.
 • The European Commission will organise a new webinar regarding “Lump Sum” – how to operate and prepare a proposal. The event will take place on 11 May at 10:00 CET and the YouTube live stream will be available at this link.
 • The National Contact Points for the MSCA programme in France and Romania are organising a matchmaking webinar for the MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 call on 12 May 2023 from 10:00 to 12:00 CET. The event will present the MSCA Postdoctoral Fellowships tool, the rules for participation in the 2023 call, the timeline, and the application process, and will also provide advice to postdoctoral candidates on how to find a host institution in France. For event registration please fill in the following form.
 • The European Commission will organise on 8 June 2023, at 9:30 CET, a new webinar on “Horizon Europe Coordinators’ Day: Grant Agreement Preparation”. The webinar aims to help coordinators with the financial and legal issues during the implementation phase. The access to the webinar is free and will be available at this link.

Useful information

The European Commission adopted an amendment to the Horizon Europe ‘main’ Work Programme for 2023-2024. The new versions of the documents were published in April and are available at this link, at the Work programme & call documents section. The updated overview of Horizon Europe open or forthcoming calls can be found at the Competiții section of our website.

Earlier this year, the European Commission held an extensive consultation on the past, present and future of EU research programmes. The results have shown that the respondents identified “climate change”, “energy supply” and “biodiversity loss” as the three most important “societal challenges that should be at the heart of EU investment in research and innovation” over the next 3 and 10 years. The results of the consultation will feed into the strategic plan for the second half of the Horizon Europe research programme, as well as the planning of the next Framework Programme, which will start in 2028. The analysis report can be accessed at this link.

The CeSO 2020-UBB Team
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro