Buletin Informativ CeSO 2020 – Octombrie 2022

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în depunerea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadrul de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește întocmirea cererilor de finanțare, dar și să ţină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

Noutăți CeSO 2020-UBB

Echipa Centrul Suport Orizont 2020-UBB, prin intermediul experților științifici și tehnici, a participat în data de 30 septembrie la cele două evenimente tip ”Noaptea Cercetătorilor” pentru a informa, promova și comunica publicului intersat cu privire la activitățile și rezultatele curente ale Centrului. Cele două evenimente au fost organizate prin intermediul proiectelor Horizon Europe sprijinite de către CeSO 2020-UBB – SCIENCE4FUTURE-II (Science building the future, nr. Grant 101061755) și ReCoNnect 2 (Research Communication for active learning, nr. Grant 101061680).

Competiții deschise și evenimente de interes

Ca parte a răspunsului Uniunii Europene la invazia Ucrainei de către Federația Rusă, o nouă schemă – MSCA4Ukraine – va oferi sprijin cercetătorilor refugiați. Având un buget total de 25 milioane de EUR, scopul MSCA4Ukraine este de a ajuta cercetătorii să îți continue activitatea în cadrul organizațiilor academice și non-academice din statele membre UE și din țările asociate Horizon Europe, menținând în același timp conexiunile cu comunitățile de cercetare și inovare din Ucraina. Schema poate facilita, de asemenea, reintegrarea cercetătorilor în Ucraina, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru întoarcerea în siguranță. Apelul a fost deschis în data de 24 octombrie iar depunerile se fac pe portalul online de către organizațiile gazdă. Mai multe informații pot fi regăsite la acest link.

Comisia Europeană a lansat apelul ’Friends of EU Research and Innovation’ pentru persoanele și organizațiile care doresc să acționeze ca promotori și interlocutori cheie ai cercetării și inovării la nivelul Uniunii. Printre avantajele participării se numără accesul la o platformă online dedicată, ce va sprijini crearea de rețele, construirea de comunități și schimbul de cunoștințe, precum și accesul la sesiuni de informare și de lucru găzduite și puse la dispoziție de către Comisia Europeană. Pentru mai multe informații și depunerea aplicațiilor se va accesa acest link.

În perioada 15-16 decembrie 2022, Comisia Europeană va organiza evenimentul hibrid ’Cluster 5 – ’Climate, Energy & Mobility – Info Days’ în cadrul căruia vor fi prezentate temele de cercetare-inovare propuse pentru anul 2023, conform noului pachet de lucru. Cei interesați vor avea oportunitatea de a se informa cu privire la noile opțiuni de finanțare care se concentrează pe tranziția verde și cea digitală, cu scopul de a obține neutralitatea climatică la nivel european până în 2050. Nu este necesară înregistrarea pentru participarea online. Evenimentul va fi difuzat la acest link.

Informații utile

Comisia Europeană a publicat un ghid detaliat pentru gestionarea financiară a proiectelor de tip „lump sum”. Ghidul cuprinde informații atât cu privire la depunerea propunerilor cu acest tip de finanțare, cât și cu privire la evaluarea și managementul proiectelor. Acesta este disponibil la acest link, dar și pe pagina dedicată pentru „lump sum” (link aici).

Unitatea NCP @ UEFISCDI a pus la dispoziție un formular de Expresie de interes (EOI) cercetătorilor care caută potențiale parteneriate pentru scrierea de proiecte Horizon Europe. Formularul poate fi trimis direct către organizațiile de interes sau poate fi trimis Punctelor Naționale de Contact pentru programele Horizon Europe alocate Unității NCP@UEFISCDI, pentru a fi diseminate în rețelele NCP europene și altor NCP din afara Europei.

În luna septembrie doamna Maryia Gabriel, Comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a lansat în mod oficial procesul de planificare strategică a programului Horizon Europe pentru anii 2025-2027. Planul Strategic reprezintă un instrument important care ghidează programele de lucru și subiectele pentru viitoarea perioadă, urmând a fi dezbătut în cadrul celei mai mari consultări publice pentru programul-cadru Horizon Europe.

În luna octombrie au avut loc discuții importante între Comisia Europenă și Noua Zeelandă cu privire la participarea celei din urmă în cadrul programului Horizon Europe. Această asociere vine în spijinul principiului „Abordarea globală a cooperării în cercetare și inovare” și reconfirmă angajamentul Europei față de un nivel de deschidere globală, necesar pentru o promovare a excelenței, un efort comun al resurselor pentru progres științific rapid și o dezvoltare a ecosistemelor de inovare.

Echipa CeSO 2020-UBB
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro

CeSO 2020-UBB Newsletter – October 2022 –

The Horizon 2020 Support Centre (CeSO 2020-UBB), founded at Babeș-Bolyai University as a result of project POC – MySMIS code 108473, aims to become a point of reference at an institutional and regional level with a successful involvement in proposal submission for calls funded through the European Union’s RDI program. The centre sets out to offer consultancy in what regards preparing grant applications, as well as keeping the academic community up-to-date with the European research programs.

CeSO 2020-UBB news

The Horizon 2020-UBB Support Centre team, through its scientific and technical experts, participated on September 30th in two “Researchers’ Night” events to inform, promote and communicate to the interested public about the Centre’s current activities and results. The two events were organised through Horizon Europe projects supported by CeSO 2020-UBB –SCIENCE4FUTURE-II (Science building the future, Grant no. 101061755) and ReCoNnect 2 (Research Communication for active learning, Grant no. 101061680).

Open calls and important events

As part of the European Union’s response to Russia’s invasion of Ukraine, the new MSCA4Ukraine scheme will offer support to displaced researchers. With a budget of €25 million, the scope of MSCA4Ukraine is to help scientists to continue their work at academic and non-academic organisations in Member States and countries associated to Horizon Europe, while maintaining their connections to research and innovation communities in Ukraine. Moreover, support can be offered for researchers to re-establish themselves in Ukraine, when conditions permit. The call opened on the 24th of October and the online application portal is now open for host organisations. For more information please follow this link.

The European Commission has launched the ‘Friends of EU Research and Innovation’ call for individuals and organisations wishing to act as key promoters and interlocutors of EU research and innovation. Benefits of participation include access to a dedicated online platform that will support networking, community building and knowledge sharing, as well as access to information and working sessions hosted and provided by the European Commission. For more information and application, please visit this link.

On 15-16 December 2022, the European Commission will organise the hybrid event ‘Cluster 5 – ‘Climate, Energy & Mobility – Info Days’ where the proposed research-innovation themes for 2023, according to the new work package, will be presented. Interested parties will have the opportunity to learn about new funding options focusing on the green and digital transition, with the aim of achieving European climate neutrality by 2050. No registration is required for online participation. The event will be streamed at this link.

Useful information

The European Commission has published a detailed guide to the financial management of lump sum projects. The guide contains information on both the submission of proposals with this type of funding and the evaluation and management of projects. It is available at this link, but also on the dedicated page for lump sum (link aici).

The NCP Unit @ UEFISCDI has made available an Expression of Interest (EOI) form to researchers seeking potential partnerships for writing Horizon Europe projects. The form can be sent directly to the organisations of interest or can be sent to the National Contact Points for Horizon Europe programmes assigned to the NCP Unit @ UEFISCDI for dissemination to European NCP networks and other NCPs outside Europe.

In September, Maryia Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, officially launched the strategic planning process of the Horizon Europe programme for the years 2025-2027. The Strategic Plan is an important tool guiding the work programmes and topics for the coming period and will be debated in the largest public consultation for the Horizon Europe Framework Programme.

Important discussions between the European Commission and New Zealand on the latter’s participation in Horizon Europe took place in October. This association supports the principle of a “Global Approach to Cooperation in Research and Innovation” and reconfirms Europe’s commitment to the level of global openness needed to promote excellence, pool resources for rapid scientific progress and develop innovation ecosystems.

The CeSO 2020-UBB Team
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro